+31 (0) 626 314 680

General conditions

General conditions
 • Maximum 2 people
 • No pets
 • Non smoking apartment
Reservation and confirmation:

The rental agreement can be entered into (based on availability) by e-mail or via the reservation form on the website or via other booking channels.

 • After receiving your reservation request and approval, MAFF Apartments will send a confirmation by e-mail with a payment request.
 • At that moment the reservation is “in option” and the days you have chosen will be kept free for you.
 • If the payment is received by MAFF Apartments within the specified period, the reservation is final. You will receive a notification by e-mail.
 • If payment is not received within the set term, the option and the reservation request will lapse.
 • Our prices do not include tourist tax and are calculated per person per night.
 • If you stay longer than 7 days, a change of bed linen, towels and weekly cleaning is included.
Payment

You pay the entire amount within 4 days of the invoice date. For stays longer than 1 month in consultation.
Your reservation is final upon receipt of your payment.
Payment is possible by bank transfer (bank details to be followed after booking).

Including
Energy costs
Weekly cleaning
Bed linen, towels and weekly change

Exclusive
Tourist tax per person per night.
Exclusive 6% VAT

Arrival and departure:
 • On the day of arrival you are welcome in your stay between 2 and 10 pm. Arriving later is possible, but this is in consultation.
 • On the day of departure we would like to say goodbye again before 11 am.
 • We will ask you to show your passport or identity card for identification purposes. We will make a copy of this, which will be destroyed no later than 7 working days after your departure.
 • No refund will be made for early departure.
 • Parking space must be reserved in advance, payment can be settled in cash upon arrival. Price parking per day 20,- euro
 • Use of MAFF apartments by persons other than the tenants is not permitted.
 • It is not allowed to use the apartments as a party location or other form of meeting.
 • Using the apartment for prostitution or exploiting it as a sex establishment is strictly prohibited, visit by local police and deportation will take place immediately without any refund.
 • The manager can deny and / or refuse guests access to MAFF Apartments in case of violation of these General Terms and Conditions and in case of inappropriate behavior, without further notification and stating reasons and without refund of accommodation costs.
 • Any damage to or removal of goods will be reclaimed by the tenant.
 • Parking in the garage is at the risk of the car owner / renter.
 • The manager is not liable for damage, loss or theft of property of the users. In case of disputes, all (legal) costs are for the account of the users.
 • MAFF Apartment has a shoe free policy, we will provide you with MAFF slippers.
 • All risks related to a stay in MAFF Apartments are for the account of the users.
 • Damage and loss of movable and immovable property of the owner must be reported by the users during the stay and reimbursed to the owner. Cancellation Policy With only 2 apartments, the impact is high, in the event that a confirmed reservation is canceled and our customers fail to inform us.
Cancellation policy
 • We understand that there may always be unforeseen circumstances that prevent you from attending. If that is the case, we kindly ask you to report this to us as soon as possible.
 • In case of timely cancellation up to 30 days before the commencement date, a full refund will be made. After that, there will be no refund. We therefore advise you to consider taking out cancellation insurance, if you do not already have one.

These conditions also apply in the event of severe weather, illness, (global) pandemic, storm, flood, disaster, death, changes in travel plans, travel delays, family circumstances, cancellations of aircraft or any kind of transport, etc.

N.B. You can only cancel by email or telephone. The cancellation is only valid when MAFF-apartments has confirmed the cancellation by email. This way, everyone can be sure that your mail has arrived or your telephone call has been processed.


Algemene voorwaarden

Voorwaarden algemeen
 • Maximaal 2 personen
 • Geen huisdieren
 • Rookvrij appartement
Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) per e-mail of via het reserveringsformulier op de website worden aangegaan of via andere boeking kanalen.

 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt MAFF Apartments  een bevestiging per e-mail met een betalingsverzoek. Op dat moment is de reservering “in optie” en worden de door u gekozen dagen voor u vrijgehouden.
 • Indien de betaling binnen de gestelde termijn door MAFF Apartments  is ontvangen, dan is de reservering definitief. Hier ontvangt u per e-mail bericht van.
 • Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan vervalt de optie en de reserveringsaanvraag.
 • Onze prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en worden berekend per persoon per nacht.
 • Verblijft u langer dan 7 dagen dan is verschonen van bedlinnen, handdoeken en wekelijkse schoonmaak inclusief.
Betaling

U betaalt het gehele bedrag binnen 4 dagen na factuurdatum. Bij verblijf langer dan 1 maand in overleg.
Uw reservering is definitief bij ontvangst van uw betaling.
Betaling is mogelijk via overschrijving (bankgegevens volgen na reservering).

Inclusief:
Energiekosten
Wekelijkse schoonmaak
Bedlinnen, handdoeken en wekelijkse verschoning

Exclusief:
Toeristenbelasting per persoon per nacht.
Exclusief 6 % BTW

Aankomst en vertrek
 • Op de dag van aankomst bent u tussen 14.00 en 22.00 uur van harte welkom in uw verblijf. Later aankomen is eventueel mogelijk, maar wel even in overleg.
 • Op de dag van vertrek nemen we graag voor 11.00u weer afscheid.
 • Ter legitimatie zullen wij u vragen om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen. Hiervan zullen we een kopie maken die uiterlijk 7 werkdagen na uw vertrek vernietigd zal worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Parkeerplaats  dient vooraf te worden gereserveerd, de betaling kunt u bij aankomst contant afrekenen. Prijs parking per dag 20,-
Uw verblijf
 • Gebruik van MAFF appartementen door andere personen dan de huurders, is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan de appartementen te gebruiken als feest-locatie of andere vorm van bijeenkomst.
 • Het appartement gebruiken voor prostitutie of te exploiteren als seksinrichting is ten strengste verboden, bezoek van plaatselijke politie en uitzetting zal per direct plaatsvinden zonder enige restitutie.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, de toegang MAFF Apartments  ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • Eventuele schade aan of verwijdering van goederen zal door de huurder worden teruggevorderd.
 • Parkeren in de garage is op het risico van de auto eigenaar / huurder.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • MAFF Apartment heeft een schoenvrij beleid, wij zullen u voorzien van MAFF slippers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in MAFF Apartments zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers tijdens het verblijf te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
Annuleringsbeleid


Met slechts 2 appartementen is de impact hoog, in het geval dat een bevestigde reservering wordt geannuleerd en onze klanten ons niet informeren.  

Annuleringsvoorwaarden:
 • We begrijpen dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waardoor u niet kunt komen. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.
 • Bij tijdige annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum vindt volledige restitutie plaats. Daarna vindt er geen restitutie plaats. Wij adviseren u dan ook om te overwegen een annuleringsverzekering af te sluiten, mocht u deze nog niet hebben.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing in geval van noodweer, ziekte, (wereldwijde) pandemie, storm, overstroming, rampen, overlijden, veranderingen in reisplannen, reisvertragingen, familie omstandigheden, annuleringen vliegtuig of welk vervoer dan ook,  etc.
 
N.B. U kunt alleen per e-mail of telefoon annuleren. De annulering is alleen geldig wanneer MAFF-apartments de annulering per mail heeft bevestigd. Op deze manier weet ieder zeker dat uw mail is aangekomen of uw telefoongesprek is verwerkt.


Allgemeine Geschäftsbedingungen:

 • maximal 2 Personen
 • keine Haustiere
 • Nichtraucher - Apartment
Reservierung und Bestätigung:

Eine Reservierung kann (je nach Verfügbarkeit) per E-Mail oder über das Reservierungsformular auf der Website oder über andere Buchungskanäle vorgenommen werden.

Nach Erhalt Ihrer Reservierungsanfrage und Genehmigung senden MAFF-Apartments eine Bestätigung per E-Mail mit einer Zahlungsanforderung. In diesem Moment ist die Reservierung "in Option" und die von Ihnen gewählten Tage werden für Sie freigehalten. Sobald die Zahlung innerhalb des angegebenen Zeitraums bei MAFF Apartments eingeht, ist die Reservierung endgültig. Sie erhalten eine Reservierungsbestätigung per E-Mail.

 • Wenn die Zahlung nicht innerhalb der festgelegten Frist eingeht, verfallen die Option und die Reservierung.
 • Unsere Preise enthalten keine Kurtaxe und werden pro Person und Nacht berechnet.
 • Bei einem Aufenthalt von mehr als 7 Tagen ist ein Wechsel der Bettwäsche und Handtücher sowie der wöchentlichen Reinigung des Apartments inklusive.
Bezahlung

Der gesamte Rechnungsbetrag ist innerhalb von 4 Tagen (ab Rechnungsdatum) zu bezahlen.
Bei einem Aufenthalt von mehr als einem Monat nach Absprache.

Nach Eingang Ihrer Bezahlung ist die Reservierung bestätigt.

Die Zahlung ist per Überweisung möglich
(Bankdaten werden nach der Buchung bekannt gegeben).

Inklusive:
Energiekosten
wöchentliche Reinigung des Apartments
Bettwäsche, Handtücher (incl. wöchentlicher Wechsel)

zuzüglich:
Kurtaxe pro Person per Nacht
6% MwSt.

An- und Abreise
 • am Tag Ihrer Ankunft heißen wir Sie zwischen 14:00 und 22:00 herzlich willkommen. Eine spätere Ankunft ist möglich, allerdings nur nach Absprache
 • Am Abreisetag ist das Apartment bis 11:00 freizugeben.
 • Zur Identifizierung bitten wir Sie, Ihren Reisepass oder Personalausweis vorzulegen. Wir fertigen von diesem Dokument eine Kopie an, die spätestens 7 Werktage nach Ihrer Abreise vernichtet wird.
 • Bei vorzeitiger Abreise erfolgt keine Rückerstattung.
 • Ein Parkplatz muss im Voraus reserviert werden. Die Zahlung kann bei Ankunft in bar erfolgen. Preis für die Parkgarage pro Tag: 20,- €
Ihr Aufenthalt
 • Die Nutzung von MAFF-Apartments durch andere Personen als durch die Mieter ist nicht gestattet.
 • Es ist nicht gestattet, die Apartments als Partyort oder eine andere Form von Besprechungen / Zusammenkünften zu nutzen.
 • Die Nutzung des Apartments für Prostitution oder als Sex-Einrichtung ist strengstens untersagt. Die Benachrichtigung der örtlichen Polizei und die Abschiebung erfolgen sofort und ohne jegliche Erstattung.
 • Der Eigentümer kann Gästen im Falle eines Verstoßes gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bei unangemessenem Verhalten den Zugang zum den MAFF-Apartments verweigern, ohne weitere Benachrichtigung und Angabe von Gründen und ohne Erstattung der Übernachtungskosten.
 • Jegliches Beschädigen oder Entfernen von Gegenständen wird vom Mieter zurückgefordert.
 • Das Parken in der Garage erfolgt auf Gefahr des Autobesitzers / Mieters.
 • Der Eigentümer haftet nicht für Schäden, Verlust oder Diebstahl von Eigentum der Mieter. Bei Streitigkeiten gehen alle (Rechts-) Kosten zu Lasten der Mieter.
 • Die MAFF-Apartments sind schuhfrei. Wir stellen Ihnen MAFF-Hausschuhe zur Verfügung.
 • Alle Risiken im Zusammenhang mit einem Aufenthalt in MAFF-Apartments gehen zu Lasten der Mieter.
 • Schäden und Verlust von beweglichem und unbeweglichem Vermögen des Eigentümers müssen von den Benutzern während des Aufenthalts gemeldet und dem Eigentümer erstattet werden.
Stornierungsbedingungen

Mit nur 2 Apartments sind die Auswirkungen hoch, falls eine bestätigte Reservierung storniert wird und unsere Mieter uns nicht informieren.

 • Wir verstehen, dass es immer unvorhergesehene Umstände geben kann, die Sie an Ihrem Besuch hindern. In diesem Fall bitten wir Sie, uns dies so bald wie möglich zu melden.
 • Bei rechtzeitiger Stornierung bis 30 Tage vor Beginn erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung.
 • Nach diesem Zeitraum erfolgt keine Rückerstattung mehr. Wir empfehlen Ihnen daher, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, falls Sie noch keine haben.

Diese Bedingungen gelten auch für Unwetter, Krankheit, (globale) Pandemie, Sturm, Überschwemmung, Katastrophe, Tod, Änderungen der Reisepläne, Verspätungen, familiäre Umstände, Stornierungen von Flugzeugen oder jegliche Art von Transport usw.

Sie können nur per E-Mail oder Telefon kündigen. Die Stornierung ist nur gültig, wenn MAFF-Apartments die Stornierung per E-Mail bestätigt hat. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre E-Mail angekommen ist oder Ihr Telefonanruf bearbeitet wurde.